Edulife Việt Nam

Download

Ứng viên khai đầy đủ thông tin và đặc biệt lưu ý hồm thư email và điện thoại. Trong quá tình xét tuyển, nếu Nhà trường không liên lạc được với bạn thì hồ sơ có thể bị đánh trượt
Du học sinh cần nêu rõ mục đích, kế hoạch học tập và những dự định tương lai sau khi học xong. Kế hoahcj học tập quyết định 90% việc tiếp nhận bạn hay không nên các bạn phải viết nháp ra trước khi chuyển tải sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
Các bạn khai đầy đủ thông tin trong trang 1 và Viết kế hoạch, dự định cũng nhu các thông tin liên quan trong FORM 2 nhé